vesti

Mala i srednja preduzeća se okreću veštačkoj inteligenciji, diversifikaciji lanca snabdevanja i novim trgovinskim koridorima da bi rasla preko granica uprkos preprekama, otkriva globalno istraživanje Payoneer-a

Drugi godišnji Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća od strane Payoneer-a otkriva da su dva od pet malih i srednjih preduzeća orijentisanih na rast nespremna za geopolitičke rizike

Payoneer, kompanija za finansijsku tehnologiju koja osnažuje svetska mala i srednja preduzeća (MSP) da obavljaju transakcije, posluju i rastu na globalnom nivou, objavio je svoj drugi godišnji MSP Barometar ambicija, koji je početkom 2024. ispitao skoro 3.800 malih i srednjih preduzeća u 15 zemalja, uključujući 252 iz Srbije, da bi procenio faktore koji su ključni za njihov rast.

Vidimo prilike za globalni rast bez presedana za svetske preduzetnike i mala preduzeća, koji predvode novi talas globalizacije. 46% malih i srednjih preduzeća koje smo ispitali izveštava da je njihova baza klijenata međunarodna, što je četiri poena više u odnosu na prošlu godinu. U isto vreme, MSP se suočavaju sa sve većim brojem makro izazova i pripremaju se za povećanje efikasnosti usvajanjem AI tehnologija, partnerstvom sa više dobavljača i probijanjem u nove trgovinske koridore”, rekao je Džon Kaplan, izvršni direktor u kompaniji Payoneer.

Ključne teme koje proizlaze iz ovogodišnjeg Barometra ambicija malih i srednjih preduzeća:

  • MSP se okreću alatima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji i rade sa više dobavljača kako bi zadovoljila svoje ambicije za rastom: Većina anketiranih MSP planira da koristi ili trenutno koristi veštačku inteligenciju kako bi pomogla u pružanju usluga korisnicima (62%), poboljšanju prodaje (64%), upravljanju zalihama (62%), kreiranju sadržaja (62%), analizi konkurencije (64%) i lancu snabdevanja (63%). Kada je reč o lancu snabdevanja, mala i srednja preduzeća diversifikuju svoj lanac snabdevanja, radeći u proseku sa 29 dobavljača (uključujući advokatske firme i marketinške agencije), u odnosu na 21 pre dve godine, kao proaktivan odgovor na makro događaje. MSP u Srbiji su na nivou svetskog proseka kada je reč o korišćenju veštačke inteligencije za poboljšanje korisničke podrške, ali manje koriste veštačku inteligenciju za upravljanje zalihama, lokalizaciju i prevođenje i predviđanje trendova. U stvari, 71% njih kaže da tempo tehnoloških promena pokreće inovacije u njihovoj kompaniji.
  • Mala i srednja preduzeća proširuju svoju bazu klijenata prerastanjem u nove trgovinske koridore: Dva od pet malih i srednjih preduzeća (40%) daju prioritet Evropi i Centralnoj Aziji da povećaju svoju bazu klijenata u narednih pet godina, u odnosu na 33% u 2023. Glavni razlozi zbog kojih ispitanici planiraju da se prošire na ove oblasti su mogućnosti poslovanja/prihoda (45%), zadovoljavanje potražnje kupaca (38%) i regionalna blizina (37%). Ovo je deo većeg trenda diversifikacije trgovine, gde su tekuće trgovinske tenzije između Kine i Severne Amerike učinile poslovanje komplikovanijim.

Što se tiče kompanija u Srbiji, one najviše transakcija slanja i prijema novca sprovode sa SAD-om, Nemačkom, Kinom i Velikom Britanijom, što pokazuje da su mala preduzeća u Srbiji u velikoj meri usmerena na globalnu ekspanziju. S tim u vezi, 60% ispitanika smatra da globalna i raznolika mreža dobavljača i saradnika doprinosi stabilnosti malih preduzeća, pre svega kroz povećanje baze potencijalnih klijenata, mogućnost pronalaženja i zadržavanja kvalifikovanih saradnika itd.

S druge strane, mnoga preduzeća u Srbiji ostaju u velikoj meri vezana za svoju lokalnu i regionalnu ekonomiju, obezbeđujući radna mesta i ostvarujući prihod za svoje zajednice. Tako većina (82%) MSP u Srbiji navodi da im je zapošljavanje lokalnih talenata prioritet. Domaće kompanije planiraju da zaposle prosečno 10 ljudi, a od tih 10 ljudi, u proseku, 59% će biti lokalni talenti, 26% regionalni talenti i 15% međunarodni saradnici. Više od tri četvrtine (78%) ispitanika iz Srbije kaže da je njihov posao jedini izvor prihoda za porodicu, pa je značaj poslovanja MSP u velikoj meri komplementaran rastu lokalne privrede.

  • Izlazak na globalno tržište podrazumeva prevazilaženje prepreka – a MSP su spremna za taj izazov. Za preduzeća u Srbiji jezičke i kulturne barijere (37%) i pronalaženje odgovarajućeg kadra (37%) navode se kao najveći izazovi na putu ka globalnom poslovanju. Vlasnici preduzeća u Srbiji se takođe suočavaju sa brojnim preprekama za pristup kapitalu, uključujući bolje ekonomske uslove (53%), nedovoljan kolateral (45%), promenljive finansijske performanse (38%) i visok odnos duga i prihoda (38%).

Međutim, usred ovih planova za širenje tržišta, više od 40% ispitanika u globalnom izveštaju kaže da su nespremni za globalne događaje kao što su geopolitički sukobi, bojkoti proizvoda i trgovinski ratovi, u odnosu na 36% u 2023. Pretnje sajber bezbednosti su takođe na vrhu, a od 2023. čak 63% ispitanika više navodi sajber bezbednost kao ključni poslovni cilj (8% u 2023. u odnosu na 13% u 2024.).

Prilika za mala i srednja preduzeća da otključaju rast pristupom globalnoj potražnji je ogromna. Naše istraživanje pokazuje da MSP nastavljaju da šire svoje poslovanje preko granica, proširujući svoj domet na nova tržišta i trgovinske koridore. Da bi to uradili, MSP prihvataju digitalizaciju i inovacije i rade sa nizom dobavljača i partnera koji omogućavaju tehnologiju koja može da osnaži i olakša njihove globalne ambicije”, zaključila je Bea Ordonez, finansijski direktor u kompaniji Payoneer.

Saznajte više o Payoneer-ovom Barometru ambicija malih i srednjih preduzeća klikom na link.

O barometru ambicija malih i srednjih preduzeća

Payoneer-ov drugi godišnji Barometar ambicija malih i srednjih preduzeća anketirao je donosioce odluka (finansijski direktor, izvršni direktor/vlasnik, menadžer) u 3.779 malih i srednjih preduzeća kako bi ispitao njihov napredak, ciljeve i prepreke za uspeh. Urađeno u saradnji sa Oxford Economics, istraživanje je obuhvatilo uvide ispitanika iz 15 zemalja (Sjedinjene Američke Države, Kina, Kolumbija, Filipini, Južna Koreja, Indija, Vijetnam, Argentina, Brazil, Turska, Pakistan, Srbija, Bangladeš, Izrael i Ukrajina). Anketa je sprovedena onlajn u januaru i februaru 2024. Anketirana preduzeća su kritični motori koji pomažu ekonomiji, pa perspektiva njihovih lidera, stoga, predstavlja dragocen uvid u stanje globalnih malih i srednjih preduzeća.

O kompaniji Payoneer

Payoneer je kompanija za finansijsku tehnologiju koja osnažuje mala i srednja preduzeća u svetu da obavljaju transakcije, posluju i globalno rastu. Payoneer je osnovan 2005. godine sa uverenjem da je talenat podjednako raspoređen, ali prilika nije. Naša misija je da omogućimo svakom preduzetniku i biznisu bilo gde da učestvuje i uspe u sve digitalnijoj globalnoj ekonomiji. Od našeg osnivanja, izgradili smo globalni finansijski paket koji uklanja prepreke i pojednostavljuje prekograničnu trgovinu. Olakšavamo milionima malih i srednjih preduzeća, posebno na tržištima u nastajanju, da se povežu sa globalnom ekonomijom, plate i budu plaćeni, upravljaju svojim sredstvima u više valuta i razvijaju svoje poslovanje.

Izjave o budućnosti

Ovo saopštenje, kao i usmene izjave koje s vremena na vreme daju predstavnici Payoneer-a, može se smatrati „izjavama koje gledaju u budućnost“ u smislu odredbi o „sigurnoj luci“ Zakona o reformi sudskih sporova u oblasti privatnih hartija od vrednosti Sjedinjenih Država iz 1995. godine. Izjave koje se odnose na budućnost uglavnom se odnose na buduće događaje ili buduće finansijske ili operativne performanse Payoneer-a. Na primer, projekcije budućih prihoda, troškova transakcije i prilagođena EBITDA su izjave koje se odnose na budućnost. U nekim slučajevima, izjave koje se odnose na budućnost možete identifikovati terminologijom kao što su „može“, „trebalo bi“, „očekivati“, „nameravati“, „planirati“, „hoće“, „proceniti“, „predviđati“, „verovati, ” „predvidi”, „potencijal” ili „nastavi” ili negativnosti ovih termina ili njihovih varijacija ili slične terminologije. Takve izjave koje se odnose na budućnost su podložne rizicima, neizvesnostima i drugim faktorima koji bi mogli prouzrokovati da se stvarni rezultati značajno razlikuju od onih izraženih ili impliciranih u takvim izjavama koje se odnose na budućnost. Ove izjave o budućnosti zasnovane su na procenama i pretpostavkama koje su, iako ih Payoneer i njegovo rukovodstvo smatraju razumnim, u zavisnosti od slučaja, inherentno neizvesne. Faktori koji mogu prouzrokovati da se stvarni rezultati značajno razlikuju od trenutnih očekivanja uključuju, ali nisu ograničeni na: (1) promene u važećim zakonima ili propisima; (2) mogućnost da na Payoneer mogu negativno uticati geopolitički događaji i sukobi, kao što je trenutni sukob između Izraela i Hamasa, i drugi ekonomski, poslovni i/ili konkurentski faktori; (3) promene u pretpostavkama koje su u osnovi naših finansijskih procena; (4) ishod bilo kojeg poznatog i/ili nepoznatog pravnog ili regulatornog postupka; i (5) druge rizike i neizvesnosti navedene u Payoneer-ovom godišnjem izveštaju na obrascu 10-K za period koji se završio 31. decembra 2023. i budućim izveštajima koje Payoneer može povremeno da podnosi SEC-u. Ništa u ovom saopštenju za štampu ne bi trebalo da se smatra predstavljanjem bilo koje osobe da će izjave koje su ovde navedene u budućnosti biti postignute ili da će se postići bilo koji od predviđenih rezultata takvih izjava koje se odnose na budućnost. Ne treba se preterano oslanjati na izjave koje se odnose na budućnost, koje govore samo od datuma kada su date. Payoneer ne preuzima nikakvu obavezu da ažurira ove izjave o budućnosti.

Odricanje odgovornosti: Informacije ovde i u Barometru ambicija MSP date su samo u informativne svrhe i ne predstavljaju profesionalne, stručne, finansijske, poreske ili pravne savete. Payoneer ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući, bez ograničenja, indirektan ili posledičan gubitak ili štetu, ili bilo kakav gubitak ili štetu nastalu u vezi sa datim informacijama.