vesti

Sastanak UEPS-ovog Kluba laureata

Inovacije u načinu dodele UEPS-ove nagrade za životno delo

Na redovnom godišnjem sastanku Kluba UEPS-ovih laureata koji je održan u petak 9. marta 2018. razgovarano je o modalitetima unapređenja i inoviranja dodele UEPS-ove nagrade za životno delo koja se tradicionalno dodeljuje kao najviše nacionalno priznanje za sveukupan stvaralački opus u okviru tržišnih komunikacija.
Sastanku su prisustvovali dosadašnji dobitnici najvišeg nacionalnog priznanja : Miša Lukić, Srđan Šaper, Srđan Bogosavljević, Vladimir Čeh, Prvoslav Plavšić, Nikola Vujanić, Tihomir Todorović, kao i Viktor Nikolić, predsednik i Stana Šehalić, generalni sekretar.

Laureati se inicirali unapređenje Pravilnika za dodelu priznanja, koji će se na osnovu iznetih sugestija, uobličiti u konačan dokument. Osnovna ideja inovacija je očuvanje i podizanje vrednosti ovog priznanja.

Srđan Šaper je istakao da dokumentom treba da se precizira ko predlaže, a ko žirira, kao i da se kriterijumi za dodelu nagrade egzaktnije definišu.

Miša Lukić je predložio da se krug predlagača proširi na sve koji su profesionalno u tržišnim komunikacijama, a da članovi Kluba laureta razmotre sve prispele predloge i donesu konačnu odluku, sa čim se su složili svi prisutni. Time je Klub laureta deo svojih dosadašnjih ingerencija preneo na širu osnovu, s uverenjem da će biti i određena vrsta povlastice i priznanja, ali i odgovornosti za one koji će predlagati kandidate.

Članovi Kluba laureata složili su se da se Nagrada za životno delo dodeljuje svake druge (neparne) godine, te da će sledeći izbor za novog člana Kluba biti 2019. godine, s tim što će rok za dostavljanje predloga biti 31. decembar 2018.

Članovi Kluba laureata podržali su nastojanja UEPS-a za povezivanjem, umrežavanjem i udruživanjem svih koji rade u kreativnoj industriji.