vesti

Gostovanje/intervju-Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda

Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i grada Beograda (Sekretarijat za sport i omladinu i Sekretarijat za socijalnu zaštitu), a uz podršku Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu i u partnerstvu sa Srpskim filantropskim forumom, u periodu od septembra do februara, počinje veliku akciju  “Radujmo se zajedno”.

U cilju osnaživanja škola za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse, biće realizovan program podrške u školama. Primeri iz škola ukazuju da je vršnjačka podrška od neprocenjive vrednosti za prihvatanje, uključenost i učenje svakog deteta, a posebno dece iz osetljivih grupa. Direktori škola i nastavnički kolektivi, posebno odeljenjske starešine, imaju presudni uticaj na razvijanje školske svesti koja podržava inkluziju. Inkluzija ima za cilj da učenike uključi u zajednicu, a to se postiže na taj način što se oni obučavaju da uspešno funkcionišu samostalno i mogu da obavljaju osnovne, svakodnevne aktivnosti trenutno i u daljem životu. Deca sa invaliditetom predškolskog i školskog uzrasta najčešće nemaju uslove da u punoj meri učestvuju u organizovanim aktivnostima koje u tom, razvojnom, periodu predstavljaju jednu od najvažnijih karika u njihovom, integralnom, razvoju. Razlozi su razni: nepripremljenost vaspitača i nastavnika koje često izazivaju strah za uključivanje dece sa invaliditetom, nedovoljno organizovanih edukacija na tu temu, odsustvo motivacije, rekvizita i drugih pomagala,…. A kao jedan od ključnih otežavajućih faktora je nedovoljna informisanost i priprema dece bez invaliditeta koja najčešće rezultira neprihvatanjem dece sa invaliditetom kao ravnopravnih učesnika u aktivnostima. Statistika pokazuje da deca sa invaliditetom u više od 50% slučajeva nisu ravnopravno uključeni u nastavu fizičkog vaspitanja i u vannastavne aktivnosti.

Projekat „ Radujmo se zajedno „ ima za cilj da približi decu sa i bez invaliditeta i da pomogne da se obezbede potrebni uslovi za razvoj inkluzije u predškolskim ustanovama i školama, kao i da animira decu sa invaliditetom da se uključe u neki i od organizovanih oblika vanškolskih aktivnosti, kao i u aktivnosti koje organizuje Sportski savez osoba sa invaliditetom. U periodu od septembra do februara, glavni zadatak je da se svim osnovnim i srednjim školama u Beogradu prosledi jedan kratak edukativni inkluzivni film koji ima za cilj da na interesantan i deci blizak način, približi decu sa invaliditetom i da prikaže njihove mogućnosti i na taj način probudi interesovanje dece za učešće u zajedničkim sportskim aktivnostima i igri sa drugarima. Pored gledanja edukativnog filma, deca bi uz ankete, kreativne radionice, seminare, manifestacije…koji su takođe deo ovog programa, učestvovala u njegovoj realizaciji koja je osmišljena kroz tri faze.

Glavni ciljevi ovog programa su: promocija zajedništva i ravnopravnosti u oblasti fizičkog vaspitanja, utvrđivanje stanja uključenosti osoba sa invaliditetom u redovno bavljenje fizičkom aktivnošću, promovisanje fizičke aktivnosti kod dece i mladih sa invaliditetom, kao i povećanje broja osoba sa invaliditetom koje se redovno bave fizičkom aktivnošću čime bi se stvarala i baza za buduće vrhunske sportiste.

Na you tube kanalu SOSIB-a možete pogledati promotivni film i da se više upoznate sa ovom divnom idejom i da se uključite u realizaciju ovog projekta.